डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो

डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
निका जया छेलडू रपिये मंगदा बारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! निका जया छेलडू रपिये मंगदा बारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
पुरी बोतल रमा दी ता छेलु खांदा सारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
निका जया छेलडू रपिये मंगदा बारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया चल्या तू भरमौरा जो ! बरखा दी फुआर पोन्दी कंबल भीजी गया सारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! निका जया छेलडू रपिये मंगदा बारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
छम छम करदिये बरखा पइयां ! पलमा च होया बो नेहरा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! निका जया छेलडू रपिये मंगदा बारा बो !!
डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो ! डिस्को मेरे गद्दिया अम्बर गरज्या सारा बो !!
अम्बर गरज्या सारा बो !! रपिये मंगदा बारा बो !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *